FRANKE RÖSSEL RIEGER

A R C H I T E K T E N

SCHWANTHALERSTR.12

D-80336 MÜNCHEN

FON +49-(0)89-759400-50

FAX +49-(0)89-759400-70

" Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral "

   Bert Brecht / Dreigroschenoper (1928)

 

 

 

FRESSEN !!!

20.+21.09.2014 Quelle SZ Kultur R17
20.+21.09.2014 Quelle SZ Kultur R17

 

 

 

 

MORAL ???

20.+21.09.2014 Quelle SZ Wirtschaft Seite 25
20.+21.09.2014 Quelle SZ Wirtschaft Seite 25
20.+21.09.2014 Quelle SZ Wirtschaft Seite 25
20.+21.09.2014 Quelle SZ Wirtschaft Seite 25

 

 

 

 

MORAL !!!

20.+21.09.2014 Quelle SZ Feuilleton Seite 13
20.+21.09.2014 Quelle SZ Feuilleton Seite 13
20.+21.09.2014 Quelle SZ Feuilleton Seite 13
20.+21.09.2014 Quelle SZ Feuilleton Seite 13

 

 

 

 

 

die Protagonisten

 

Bertolt Brecht, geb. 1898 gest. 1956

Alfons Schuhbeck, geb. 1949

Stefan Marquard, geb. 1964

Cotton Club NYC, eröffnet 1920 + mehrfach geschlossen, neu eröffnet 1978

Holger Stromberg, geb. 1972

Armin Papperger, geb. 1963

Leonard Cohen, 1934